Taakgroep Vorming en Toerusting

Taakgroep Vorming en Toerusting

Samenstelling

Piet Ravensbergen                      0651112285
Marianne van Voorthuizen,         286798
Coen Stoll,                                 284582

Programma taakgroep Vorming en Toerusting 2018/2019

Het is de opdracht van de Taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) om ontmoetingen en activiteiten te faciliteren die ons helpen om invulling en verdieping te geven aan ons christelijk geloof. We zijn niet alleen een vierende en dienende gemeente, maar ook een lerende gemeente.

We richten ons in onze activiteiten echter niet alleen op de eigen gemeenteleden, maar in interkerkelijke verband (IKO) ook op belangstellenden uit anderen gemeenten in De Ronde Venen, en op mensen die zich niet (meer) tot een geloofsgemeenschap rekenen. Iedereen is welkom om vanuit zijn of haar invalshoek, en op basis van wederzijds vertrouwen en respect deel te nemen aan de activiteiten van het VOTO.
Vorig jaar bleek een informatieve avond, gevolgd door een excursie, in I.K.O. verband een aansprekende vorm te ze zijn. De avonden en de film over Luther, 500 jaar na datum, gevolgd door het bezoek aan de Evangelisch Lutherse Kerk te Woerden en het zingen van liederen, begeleid door orgelspel uit de tijd van de Reformatie, is een goed voorbeeld van de samenwerking in I.K.O. verband. Dit najaar gaat de aandacht uit, 400 jaar na datum, naar de welbekende Synode van Dordrecht van 1618-1619.

De synode kwam in opdracht van de Staten-Generaal van Dordrecht, de eerste stad van Holland, bijeen om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controversen. Honderd jaar na de Reformatie, die begon in 1517, werd daar geprobeerd voor eens en altijd vast te leggen wat ‘goed’ geloven is en wat niet. Een historische gebeurtenis met een internationale allure die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het standaard Nederlands en onmiskenbaar heeft bijgedragen aan onze huidige Nederlandse identiteit.

Op drie momenten willen we dit seizoen aandacht besteden aan Dordt.

Maandag 15 oktober om 20.00 uur in De Schakel, Wilnis

Deze avond verdiepen we ons in de historische context en inhoud van de synode en gaan we met elkaar in gesprek over de vraag: Hoe verhoudt de ‘stelligheid’ van Dordt zich tot onze ‘moderne’ geloofsbegrippen.
Van harte welkom!
Informatie: ds. Piet Ravensbergen predikant@pknontmoetingskerk.nl
Toegang, koffie en thee gratis.

Zaterdag 24 november, bezoek aan Dordrecht

We bezoeken het museum Hof van Holland, waar de synode werd gehouden en wandelen daarna naar de Grote Kerk van Dordrecht, waar de opening heeft plaats gevonden en waar wij rondgeleid zullen worden.
Aanmelding: Trudi de Vries trudidevries@ziggo.nl

Donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur in De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht: psalmen: anatomie van de ziel.

Deze mooie oneliner is van Johannes Calvijn. Tijdens deze derde avond rondom Dordt zal predikant en organist Erick Versloot ons zingenderwijs meenemen op een reis door de tijd. Wij zingen de psalmen van Datheen tot Nu. Tussendoor worden de liederen toegelicht en ingeleid, informatief en meditatief.
Toegang, koffie en thee gratis.

 

Lees-en gesprekskring elke 2de dinsdag van de maand

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de woorden die als een geraamte het boek van Jonathan Sacks vorm en inhoud geven. In Een gebroken wereld heel maken onderzoekt de Britse emeritus opperrabbijn de betekenis van die twee woorden in het leven van mensen. Sacks staat midden in het leven en onderbouwt zijn betoog met de levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen, mensen als u en ik dus. Juist nu is het volgens Sacks van groot belang dat wij de vrijheid waarin wij mogen en kunnen leven gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de medemensen en de samenleving als geheel.
In een zestal avonden willen we aan de hand van het boek van Sacks met elkaar in gesprek. In de drie delen waaruit het boek is opgebouwd komen allerlei thema’s aan de orde die alles met ons al of niet gelovig mens zijn, van doen hebben. Hoe ervaren wij verantwoordelijkheid en hoe verhoudt zij zich tot de vrijheid die in onze maatschappij als een fundamenteel recht wordt gezien?
Op de eerste avond maken we kennis met elkaar, verkennen we het boek en stellen we het leesprogramma samen.
Er is ruimte voor ongeveer 15 mensen. We komen samen in De Schakel elke tweede dinsdag van de maand, vanaf oktober t/m maart, 19.30 tot 21.00 uur.
Nadere informatie en aanmelding:

ds. Piet Ravensbergen 06-51112285, of via de mail: predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl
De toegang, koffie en thee zijn gratis.
Het boek kost
29,95

 

Lezen in Marcus en Lucas

In veel geloofsgemeenschappen wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd. Het rooster legt elk kerkelijk jaar, van de eerste zondag van Advent tot de laatste zondag Voleinding, het accent bij één bepaalde evangelist. Nu ligt dat accent nog op het evangelie volgens Marcus, maar vanaf de eerste adventszondag 2 december ligt de nadruk bij het evangelie volgens Lucas.

Het beleidsplan dat vorig jaar gemaakt is heeft als één van haar hoogste prioriteiten bezinning op onze zondagse samenkomsten geformuleerd. De eredienst is immers van ons allemaal, niet van de kerkenraad, niet van de predikant, maar van de gemeente. In een goede en zorgvuldig samengestelde liturgie komt terug wat de identiteit van een gemeente is, maar ook de actualiteit van het moment waarin we leven. Deze twee aspecten: identiteit en actualiteit verbinden we met het Woord van God, de Bijbel. Elke zondag wordt er geprobeerd om dat woord iets te laten zeggen voor onze huidige tijd. Dat is niet zelden een lastig proces. Iedereen leest op zijn eigen manier en neemt in dat lezen zijn eigen geloofs- en godsbeelden mee. Daarom is het inspirerend en verrijkend om samen te lezen, en samen te ‘kauwen’ op wat je gelezen hebt.
Durf je jezelf te laten gezeggen door de tekst en als het moet durf je dan de tekst tegen te spreken? We lezen dus met het oog op onszelf, maar ook op de verkondiging van een aankomende zondag. Wat zegt de tekst mij nu, is zij nog aansprekend of juist niet meer? Waar raakt zij ons, waar schuurt het? Blijken de woorden die ooit geschreven zijn, in een totaal andere tijd en een andere context, ook nu nog levende woorden te zijn en als dat zo is wat zou er dan verkondigd moeten worden in de actualiteit van nu? Over die vragen zullen we met elkaar spreken wanneer we lezen.
Leest u met mij mee, ik verheug me erop!
Elke avond staat op zichzelf, je kunt dus altijd aanschuiven, ook voor één keer. Opgeven mag, maar hoeft niet. De data voor de eerste vier avonden staan vast, daarna zullen we in onderling overleg nieuwe data afspreken. Gratis toegang, koffie en thee.

Welkom in De Schakel op: 24 september, 29 oktober, 12 november en 10 december van 19.30 tot 21.00 uur
Voor meer informatie: ds. Piet Ravensbergen 06-51112285 of predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

*Verder kan de taakgroep Vorming en Toerusting desgevraagd ondersteuning bieden aan andere taakgroepen, voor zover ze op het terrein van Vorming en Toerusting liggen.

* Wilt u als gemeentelid zelf een idee aandragen, schroom dan niet één van de commissieleden in te schakelen.

Via het kerkblad en de website www.pknontmoetingskerkwilnis.nl houden wij u op de hoogte van de realisatie van onze plannen.

Geplaatst door: Verloop
op 27 May, 2019 in