IKO programma 2018 - 2019

IKO programma 2018 - 2019

 

 

GELOVEN in ONTMOETING

 

2018 - 2019

 

 

 

Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten

door de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen

aangeboden door het lnterKerkelijk Overleg

 

 

Adressen & Contactgegevens

Protestantse Gemeente Abcoude 
              
Dorpskerk, Kerkplein 45
              #39;t Hoogt, Kerkplein 32
www.dorpskerkabcoude.nl

Protestantse Gemeente Mijdrecht
              
Janskerk, Kerkstraat 11
              De Rank, Prins Bernhardlaan 2
www.pgmijdrecht.nl

Protestantse Gemeente 'De Morgenster' Vinkeveen - Waverveen
              
Herenweg 253
www.morgenstervinkeveen.nl

Rooms Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen 
                  
Centraal Secretariaat:
              Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, 0297-265046
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

HH Cosmas & Damianuskerk & Trefpunt voor Levenskunst
Kerkstraat 23, Abcoude

H. Antonius van Padua, Oostzijde 45, De Hoef

H. Johannes de Doper, Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis

H. Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen

PKN Ontmoetingskerk & De Schakel, Wilnis
             
Dorpsstraat 20
www.pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Welkom!

ln De Ronde Venen werken een aantal kerken sinds mei 1973 samen binnen het lnterKerkelijk Overleg (l.K.O.).
Wij trekken van harte samen op langs de wegen van geloven.

Opnieuw bundelen de kerken hun vormings- en toerustingswerk voor gemeenteleden, parochianen en belangstellenden. Want er valt veel van elkaar te leren, te horen in onderlinge ontmoeting en gesprek. Geworteld in de traditie van de Schriften en betrokken op wat er in de samenleving gaande is.

Wij menen dat slechts op die manier het geloofsvertrouwen in God en in elkaar als broeders en zusters kan groeien, als wij ons verwachtingsvol en met nieuwsgierigheid openstellen voor elkaar en voor Gods Geest.

Een greep dus, uit het eigen aanbod van de kerken. Er is meer,en daarvoor verwijzen we graag naar de informatie die de kerken via het digitale web aanbieden. Neem gerust een kijkje!

En komt u gerust, ook samen, onder het dak van de kerk.

Vierend, dienend, delend en lerend willen wij elkaar als christenen ontmoeten en op weg gaan.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee bij deze ontmoetingsmomenten gratis.

Zegen en alle goeds,

zr Monica Raassen, voorzitter
ds Bram-Willem Aarnoutse, secretaris

 

Een pelgrimage van vertrouwen op aarde

Taize-vieringen in De Ronde Venen

Elke laatste zondag van de maand zal er in De Ronde Venen een Taize-viering zijn om 19 uur, in een van de deelnemende kerken van het lnter Kerkelijk Overleg.
Een groepje vrijwilligers begeleidt deze vieringen.

U, jij bent van harte welkom om de sfeer en spiritualiteit van Taize (www.taize.fr) in muziek, gebeden en stilte te ervaren

De Ronde Veense vieringen worden, voor wie dat wil, vooraf gegaan door het samen instuderen van de vierstemmige Taizéliederen (om 17 uur) die zullen worden gezongen tijdens de viering en het samen gebruiken van een eenvoudige maaltijd (om 18 uur).

Aanmelding voor de maaltijd via: taize.de.ronde.venen@gmail.com.

30 september       Dorpskerk, Abcoude
28 oktober             Heilige Johannes de Doper, Mijdrecht/Wilnis
25 november        De Morgenster, Vinkeveen
30 december         De Rank, Mijdrecht
27 januari              Ontmoetingskerk, Wilnis
24 februari             Heilige Antonius van Padua, De Hoef
31 maart                Janskerk, Mijdrecht
​28 april                  De Morgenster, Vinkeveen

www.pgmijdrecht.nl/taize-vieringen

Tip: de App 'Taize Readings' : 'de bijbeltekst van de dag'

 

Rouwverwerkingsgroep Omgaan met rouw

Heeft u enige tijd geleden een dierbare - uw partner, een familielid of vriend(in) - door de dood verloren?

Het leven kan daardoor voor u stil gevallen zijn; u bent wellicht gaan ervaren dat alles anders is. U kunt zich overvallen voelen door gevoelens van verdriet, boosheid, angst, jaloezie of u kunt schuldgevoelens ervaren. De gevoelens die door het verlies ontstaan zijn, kunnen pijn blijven doen en erover praten met  vrienden en familie is dan niet altijd voldoende meer.
Voor anderen is het vaak niet echt te begrijpen hoe u zich voelt. Soms heeft de omgeving na een tijd minder belangstelling, terwijl uw verdriet er nog steeds is en u nog wel behoefte heeft om over uw verlieservaring te praten.

We gaan in zes bijeenkomsten over verschillende thema's met elkaar in gesprek, begeleid door mevr. Richt Bouma en mevr. Roeline Elzes. Het aantal deelnemers is maximaal acht.
Aan deze gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

Waar ?                  De Buurtkamer, dorpscentum Willistee
                              (via de achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis.
Wanneer ?            18 september, 2, 16 en 30 oktober,
                             13 en 27 november, van 19.30 tot 21.30 uur.

lnformatie              Richt Bouma      r.boumabakker@gmail.com
                              Roeline Elzes    r.elzes@kpnplanet.nl

 

Lezen in Marcus en Lucas

In veel geloofsgemeenschappen wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd. Het rooster legt elk kerkelijk jaar, van de eerste zondag van Advent tot de laatste zondag Voleinding, het accent op een bepaalde evangelist. Nu ligt dat accent nog op het evangelie volgens Marcus, maar vanaf de eerste adventszondag 2 december ligt de nadruk op het evangelie volgens Lucas.

Gedurende de herfst- en winterperiode wil ik graag met belang- stellenden uit De Ronde Venen lezen uit deze twee evangelien.

We lezen met het oog op onszelf en op de verkondiging van een aankomende zondag. Wat zegt de tekst mij nu, is zij nog aansprekend of juist niet meer? Waar raakt zij ons, waar schuurt het? Kunnen de gestolde letters levende woorden worden zodat zij tot spreken komen en wat zou er dan verkondigd moeten worden in de actualiteit van nu?

Vragen die we als leesgereedschap hanteren om tot verstaan te komen. Leest u met mij mee, ik verheug me erop!

Waar ?                       De Schakel, Wilnis
Wanneer ?                 10 en 24 september, 29 oktober,
                                   12 en 26 november en 10 december
                                   van 19.30 tot 21.00 uur
Informatie                  ds Piet Ravensbergen 06-51112285 of 
​                                  predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

De Micha Cursus

'Er is jou mens gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'  Micha 6: 8

Met de Micha Cursus leer je samen hoe je 'goed en recht kunt doen', dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen Bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt. Waardevol en inspirerend ! Doe je mee ?

Door het volgen van de cursus:
>   denk je na over wat God bedoelt met 'recht doen'
ontdek je dat de bijbel oproept tot dienstbetoon en onrechtbestrijding
wordt helder wat bij jouw talenten en mogelijkheden past en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving
ontdek je ook hoe goed het is voor jezelf om (met een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager

Nieuwsgierig ? Kijk eens op www.michanederland.nl.

Ds Bram-Willem Aarnoutse leidt de cursus in De Rank te Mijdrecht op donderdagavonden:
            4 en 18 oktober, 1 en 15 en 29 november,
            ontvangst om 19.45u., aanvang om 20 uur, tot 21.30u.

De cursus start bij 12 deelnemers.

Bij de cursus hoort een werkboekje a 7,50.

 

Aanmelding graag uiterlijk 13 september via ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl of 0297-261280

 

​De 'dementie-vriendelijke gemeente'

De Ontmoetingscommissie van 'De Morgenster' in Vinkeveen organiseert samen met de gemeente De Ronde Venen, het Alzheimer Cafe en met materialen van Alzheimer Nederland, een avond die over de 'dementie vriendelijke gemeente'.

De Ronde Venen heeft dit hoog in het beleid staan voor de komende jaren en speelt in op het feit dat er steeds meer mensen met dementie zijn in de samenleving die langer thuis willen, kunnen en moeten blijven wonen. Dat heeft consequenties voor ons allemaal in de samenleving, dus ook in de gemeente en ook in een kerkelijk gemeente. Steeds meer ontmoeten we mensen met deze ziekte, we moeten omzien naar elkaar en onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Het is van belang om tijdig situaties te onderkennen, waardoor we deze mensen in de dagelijkse ontmoeting ook kunnen ondersteunen. Het gaat vaak om kleine dingen, en wat zou het mooi en goed zijn om hen te helpen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven functioneren, hun eigen waarde houden en zo lang mogelijk onderdeel kunnen zijn van onze samenleving, in het klein binnen een kerkgemeenschap, binnen een gemeente, binnen Nederland.

Er zullen filmpjes worden getoond, er zal gesproken worden over wat een dementie vriendelijke gemeente inhoudt en wat er van inwoners, bewoners verwacht wordt bij mensen die dementerend gedrag vertonen.

Waar ?       Ontmoetingscentrum van 'De Morgenster'
Wanneer    Donderdag 11 oktober, 20 uur

Vanaf 19.45 uur tot wordt u ontvangen met een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd !

lnformatie Ans Nicolaas, ans.nicolaas@planet.nl

 

Heiligen'- wat 'ver-beeld-en' wij ons wel

ln de Bijbel spreekt God meerdere keren krachtig uit dat wij van Hem geen beeld(en) mogen maken. Hoe zouden we dat ook kunnen? lmmers: God maakt de mens, ook ons dus; 'naar Gods beeld en gelijkenis'. God is eerst, wij volgen.

Zo is het ook met 'heilig': 'Quoniam Tu solus sanctus' - zingt het Gloria de Bijbel na: 'Gij alleen zijt de Heilige'. Toch zijn mensen door de tijden heen ook medemensen 'heilig' gaan noemen wie naar menselijke maatstaven dicht aansluit bij het goede, het goddelijke, kan zelfs 'heilig worden verklaard'.En zo is er ook veel van het goddelijke 'ver-beeld'.Vanuit de woord- en schriftcultuur die vanaf de late Middeleeuwen breed toegankelijk werd, is er vaak met bevreemding op deze ontwikkelingen gereageerd.

Toch prijzen we ons in de r.k. traditie gelukkig dat we kunnen spreken van 'heiligen': zij hebben steeds een voor- beeldfunctie gehad, waren zijn vaak n6g een bron van bezieling. Zij leren ons dat geloven niet boven-menselijk is, maar juist binnen handbereik.

Daarbij kunnen we zelfs wel wat meer 'verbeelding' gebruiken! Samen in gesprek over 'allerheiligen' en 'allerzielen', welkom!

Donderdagmiddag 25 oktober
              14.30 - 16.30 uur in de r.k. kerk Mijdrecht/Wilnis

Donderdagavond 25 oktober
              20.00 - 22.00 uur in de r.k. kerk Vinkeveen

Jos van Os, pastor

 

Rondom 'Dordt': deel 1, 2 en 3

De Synode van Dordrecht (13 november 1618 - 9 mei 1619) kwam in opdracht van de Staten-Generaal in Dordrecht bijeen om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controversen.Een historische gebeurtenis met internationale allure die bepalend is geweest voor het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het latere Koninkrijk der Nederlanden. 'Dordt' werkt in ons land door tot op de dag van vandaag en overstijgt zelfs de grenzen van de oecumene, omdat deze kerkvergadering onmiskenbaar heeft bijgedragen aan onze huidige Nederlandse identiteit.

Een van de Dordtse besluiten was het vertalen van de Bijbel in het Nederlands. De Statenbijbel (1637) zou een blijvende invloed hebben op het standaard Nederlands, dat in die tijd een bredere acceptatie verkreeg en een literaire traditie ontwikkelde.

Op drie momenten willen we aandacht besteden aan de nalatenschap van Dordt.

Maandag 15 oktober, 20.00 uur De Schakel, Wilnis

We verdiepen ons in de historische context en inhoud van de synode en gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe 'de stelligheid' van Dordt zich verhoudt tot onze 'moderne' geloofsbegrippen.

lnformatie: ds Piet Ravensbergen predikant@pknontmoetingskerk.nl, 06-51112285

Zaterdag 24 november, 14.15 uur Dordrecht

We bezoeken het museum Hof van Holland en wandelen naar de Grote Kerk van Dordrecht voor een rondleiding. Aanmelding: Trudi de Vries - trudidevries@ziggo.nl, 0297-283609.

Donderdag 17 januari 2019, De Rank Mijdrecht, 20 - 22 uur:

'Psalmen vormen de anatomie van de ziel.'

Deze mooie oneliner is van Johannes Calvijn. Een prachtige gedachte: in de Psalmen klopt het hart van de liefde, maar er wordt ook gal gespuwd. Beide zijn nodig voor een gezond geestelijk leven, dat wist Calvijn al.

Met dank aan de Joden hebben ook de christenen de Psalmen zich eigen gemaakt. Soms heel brontekstgetrouw, als de onberijmde, recitatieve teksten. Soms heel doeltaalgericht, wanneer de Psalmen naar Christus werden toegeschreven.

De psalmen vormen de bron van het christelijk lied. Immers het is begonnen met David. In vele soorten en maten zijn de psalmen getoonzet door de eeuwen heen. En tot de dag van vandaag - denk aan 'Psalmen voor nu'- vinden de psalmen weer op nieuwe wijze gehoor. De bron blijft stromen ...

Achter de Bijbelse woorden zitten ook heel menselijke verhalen rondom ontstaan en uitvoering. De periode rondom de Synode van Dordt zal daarbij extra belicht worden. Want waarom werd bijvoorbeeld de berijming van Petrus Datheen gekozen, terwijl er betere berijmingen voor handen waren...

Tijdens het programma zal predikant en organist Erick Versloot ons zingenderwijs meenemen op een reis door de tijd. We zingen de psalmen van Datheen tot Nu. Tussendoor worden de liederen toegelicht en ingeleid, informatief en meditatief.

En neem een kijkje op www.synode400.nl.

 

Een rondleiding in de Voedselbank

De diaconieen in De Ronde Venen steunen de Voedselbank. ln De Rank, de Janskerk en de Ontmoetingskerk bestaat het project 'Product van de maand': iedere maand wordt er bij beide kerken een product voor de Voedselbank ingezameld. Deze producten kunnen meegebracht worden naar de zondagse eredienst of tijdens bijeenkomsten in de verenigingsgebouwen. De Morgenster houdt tweemaal per jaar een grotere inzameling. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank.

Voor een ieder die interesse heeft in het werk van de Voedselbank en deze eens van binnen wil bekijken zal er een  rondleiding gegeven worden.

Wanneer ?         Zaterdag 3 november, om 15.15u.

lnformatie           diaken Erika de Bruine, Ontmoetingskerk Wilnis erikadebruinevanselm@gmail.com, 0297-274446

 

Op groene voet ...

Hoe kan de Bijbel je inspireren om op groene voet (duurzaam) te leven? Tijdens een wandeling zullen we dat met elkaar verkennen en een 'appeltje voor de dorst' zal niet ontbreken.

Wanneer ?          Zondag 4 november, 14 - 16 uur
Waar ?                Locatie: nog niet bekend.

lnformatie ineke.bams@live.nl

En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie

In deze cursus gaan we na hoe de evolutietheorie zich verhoudt tot het christelijk geloof. Dat is voor verschillende groepen mensen van belang. Allereerst natuurlijk voor christenen die zich willen bezinnen op de evolutietheorie, omdat ze zich in hun geloof door uitgedaagd voelen. Het christelijk geloof is voor hen niet een bijkomstigheid, maar de bron waaruit ze putten, de grond waarop ze staan, de lucht die ze inademen. Voor hen is het daarom belangrijk om te weten of de evolutietheorie al dan niet verenigbaar is met een op de Bijbel georiënteerd geloof. Als dat niet het geval is, zal ze immers alleen maar afgewezen kunnen worden. Hoe sterk haar papieren in dat geval ook mogen lijken, ze  haalt het niet bij de waarheid van het geloof. Geloven is nu eenmaal een hartstochtelijke zaak. Het geloof heeft veel meer invloed op onze visie op het leven en wat we voor waar houden dan welke wetenschappelijke theorie ook. Maar is de evolutietheorie inderdaad in strijd met het christelijk geloof?

Woensdagmorgen
3, 10, 17 en 31 oktober
en 7, 14 en 21 november

Locatie: Irene, bij de Janskerk
van 9.45u - 12.00u

Informatie: Henk Oudshoorn
oudshoorn@xs4all.nl

 

 

 

Leeskring

Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis, Jonathan Sacks (2016)

ln Een gebroken wereld heel maken onderzoekt de Britse emeritus opperrabbijn de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Sacks onderbouwt zijn betoog met de levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen.Juist nu, is het volgens Sacks, van groot belang dat wij onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de medemensen en de samenleving als geheel.

ln een zestal avonden willen we aan de hand van dit boek met elkaar in gesprek. ln de drie delen waaruit het boek bestaat komen allerlei thema's aan de orde die alles met ons al of niet gelovig mens zijn van doen hebben. Hoe ervaren wij verantwoordelijkheid en hoe verhoudt zij zich tot de vrijheid die in onze maatschappij als een fundamenteel recht wordt gezien?
Op de eerste avond maken we kennis met elkaar, verkennen we het boek en stellen we het leesprogramma samen. Er is ruimte voor ongeveer 15 mensen.

Waar ?               De Schakel, Dorpstraat 20, 3648 AH Wilnis
Wanneer ?         elke tweede dinsdag van de maand, vanaf oktober t/m maart, 19.30 tot 21.00 uur lnformatie en aanmelding:
                           
ds Piet Ravensbergen 06-51112285 of predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Het boek a € 29,95 dient door u zelf besteld te worden.

Excursie naar 'het Achterhuis van Rotterdam-Zuid'

De Breepleinkerk in Rotterdam is de laatste tijd in het nieuws vanwege de orgelzolder waar, dankzij de moed van het kostersechtpaar en de dominee, drie joodse gezinnen de oorlog overleefden en waar zelfs een kind geboren werd in, zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt 'Het Achterhuis van Rotterdam'. Hij schreef erover in het essay 'Droom en daad'

ln de Breepleinkerk worden wij ontvangen met koffie, thee en een stroopwafel in een speciale expositieruimte. We zullen een korte documentaire te zien krijgen en ​kunnen spullen en foto's bezichtigen afkomstig van de orgelzolder in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Voor de lenigen is gelegenheid om zelf de ladder op te lopen en de zolder met eigen ogen te aanschouwen.

Daarna is er de mogelijkheid om van 17 tot 18 uur een zangdienst bij te wonen in de kerk waaraan de bekende dirigent Martin Mans, het schitterende koor Voices, de Mijdrechtse organist Wim de Penning en ds Erick Versloot medewerking verlenen.

Wanneer?          Zondag 10 november. We vertrekken in Mijdrecht om 14 uur per auto vanaf het kerkplein bij de Janskerk, Kerkstraat, Mijdrecht.

De kosten bedragen de reiskosten (in onderling overleg) en een bijdrage van 5 euro per persoon ter plaatse om de kerk en haar bijzondere verhaal in stand te houden.

lnformatie en opgave (tot een week vooraf, maar liefst z.s.m.) ds Erick Versloot 06-46723725 of erickversloot@hotmail.com

Gezondheid!

We leven in een welvarende tijd. Toch zijn mensen vaak onzeker en lijken bij een probleem eerder naar de dokter te lopen dan bij zichzelf te rade te gaan. Ons christelijk geloven biedt, denk ik, een goed kader en een ruim perspectief om gezond te leven en voldoende rust en bezieling te ervaren in ons vaak drukken en complexe bestaan. Wat denk jij?

Aan de hand van concrete ervaringen gaan we hierover met elkaar in gesprek, verrijkend en . heel gezond! Welkom!

Donderdagmiddag 15 november
                        14.30 - 16.30 uur r.k. pastorie Vinkeveen

Jos van Os, pastor

Praatcafe 't Trefpunt

ln 't Trefpunt delen we onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen met elkaar in gesprek hierover. lnformeel, gezellig, maar ook serieus. ledereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Elke eerste vrijdag van de maand van 15 tot 16.30 u., Kerkstraat 23, Abcoude. Kosten: € 2,-, koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen.

Praatcafe 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude. lnformatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294 - 281335.

De droom van een pastoor

Het is alweer een aantal maanden geleden, begin december om precies te zijn, dat ik Canterbury was. Hoofdkantoor van de Anglicaanse Kerk. leder jaar ga ik daar een aantal dagen naar toe voor bezinning en om te genieten van de prachtige liturgie. leder jaar weer verbaas ik mij over de activiteiten die zij zo rond de kerst allemaal doen; met een open tweedekker bus door de stad en her en der stoppen om met de toegestroomde winkelende mensen kerstliederen te zingen.
Wat geeft dat een heel mooie en hartverwarmende sfeer !

Zou zoiets ook in Wilnis en Mijdrecht mogelijk zijn? We hebben erover gesproken. als kerken samen. en graag wil ik u uitnodigen om meer achtergronden bij deze dagdroom te vertellen en met u van gedachten wisselen hoe wij gezamenlijk op 23 december onze droom werkelijkheid willen laten worden. Want vanzelfsprekend is het niet zomaar een optocht. daar zit meer achter... dat heeft lange geschiedenis en een grootse inhoud.

Komt u ook?
Wanneer ?            Donderdag 15 november in het pastoraal centrum van de Johannes de Doperkerk, Mijdrecht.
                             Groene deur tussen kerk en pastorie. Aanvang om 20.00 uur. Van harte welkom.

Gerard Griffioen, pastoor

Ook dit jaar zullen de inwoners van De Ronde Venen de l.K.O.- kerstkaart ontvangen. Een uitnodiging om het Licht van Kerst te vieren, de geboorte van Jezus Christus maakt een nieuw begin mogelijk. Van harte welkom in de kerken.

Volkskerstzang zondag 23 december

Het begon met een droom van pastoor Gerard Griffioen: 'Wat zou het mooi zijn als vanuit allerlei richtingen mensen naar buiten treden en we elkaar ontmoeten rondom de positieve boodschap van kerst'. Die droom wordt werkelijkheid.

Op zondagmiddag 23 december verzamelen mensen zich in de Ontmoetingskerk in Wilnis en de Janskerk in Mijdrecht. Om 13.30 uur gaan de deuren open en klinkt er muziek. Na het aansteken van de kaarsen worden er adventsliederen gezongen.

Om 14.00 uur gaan we naar buiten en met de muziek van Brassband Concordia voorop wandelen we elkaar tegemoet in de richting van Driehuis.

Onderweg wordt er gestopt en gezongen en dan arriveren we om 14.45 uur bij de Johannes de Doperkerk in Driehuis.
Daar houden we om 15 uur een volkskerstzang onder met muzikale medewerking van Concordia.
Natuurlijk kunt u ook om 15 uur de volkskerstzang bezoeken.

Om 16 uur staat daarna bij gunstig weer op het plein van Driehuis en anders in de prachtig versierde kerk warme chocomel en glühwein klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wees welkom, wandel mee en zing mee!

 

David van Veen, predikant in Gouda en programmamaker en Erick Versloot, predikant in Mijdrecht en muzikant verzorgen een avondvullend programma rondom 'de liefde'.

Met teksten en beelden, gedichten en gedachten, met muziek en samenzang wordt u meegenomen in een afwisselend programma op deze Valentijnsdag.
En dat alles onder de noemer: 'Ode aan de Liefde'.

Om 19.30 uur is de zaal open, staat er koffie met lekkers klaar.
Van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Wanneer ?             donderdag 14 februari 2019, van 20 - 22 uur
Waar ?                   De Rank, Mijdrecht
 

Wereldgebedsdag

ledere eerste vrijdag in maart wordt in De Rank, Mijdrecht, de Wereldgebedsdag gevierd om 19 uur. Wereldwijd zijn christenen zo verbonden met elkaar. Een mooi initiatief, van harte welkom.

Neem een kijkje op www.wereldgebedsdag.nl.
 

Meet & Eat

Meet & Eat bijeenkomsten sluiten aan bij de behoefte aan viering, zingeving, samenkomst, ontmoeting en beleving.
Het zijn vieringen zonder vaste liturgie, maar wel met typische kenmerken waar elke M&E viering aan voldoet:

M - Met elkaar, Meedoen, Muziek
E - Ervaren
E - Experimenteel
T - Toekomstgericht & Toegankelijk

ln deze diensten op zondag wordt gezocht naar enerzijds in beweging komen en anderzijds even stilstaan in het moment. Je wordt aan het denken gezet. We gebruiken afwisselende werkvormen afhankelijk van het gekozen thema.

Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch: het EAT gedeelte, waar iedereen een steentje aan bijdraagt.
Hier ontmoeten we elkaar en praten we na over wat er is beleefd.

Data      23 september        Janskerk
             9 december            De Rank
             10 februari 2019    Janskerk
             14 april                   De Rank

lnloop om 11.30 uur met koffie en thee, start ± 11.45 uur.

Wees welkom!

 

Songs of Praise

Elke derde zondag van de maand kunt u om 19 uur terecht in de Janskerk voor een ontspannen en inspirerend uurtje zingen bij orgel of piano.

Geplaatst door: Verloop
op 3 September, 2018 in